Raad 11 en 12-11-2020

Op 11 en 12 november werden de najaarsnota 2020 en begroting 2021 besproken in de raad. Hieronder kunt u een samenvatting vanuit Samen Lokaal vinden.

Zwembad

Karel Hazeveld riep de gemeenteraad op om haar correctiemechanisme in te zetten voor het nieuw te bouwen zwembad samen met Heemskerk. Hij heeft één en ander doorgerekend en komt tot andere getallen dan het college. Hij komt uit op een bedrag als jaarlast wat al bijna in de begroting en MJR staat. Hierbij is zelfs duurzaamheidsopgave ingevuld. In Heemskerk is hiervoor zeker steun te vinden.

Snelfietsroute
De raad heeft deze week nog een positieve collegebrief ontvangen over de snelfietsroute. Het lijkt wel een charmeoffensief op het laatste moment. Weer is dit niet eerst ordentelijk besproken, maar staat het meteen op de agenda voor de raadsvergadering. De route zou door “Werk met Werk” worden aangelegd: knelpunten aanpakken wanneer er onderhoud wordt gepleegd. Maar al snel bleek dat van de bijna 2 miljoen er slechts voor € 55.000 aan Werk met Werk is verricht! Er is een enquête gehouden over de snelfietspaden. De uitslag beviel de wethouder niet en dus is de enquête nogmaals gehouden. Doordrammen ten koste van veel gemeenschapsgeld, om een overbodige rotonde aan te leggen. Natuurlijk zijn wij voor goede veilige fietspaden. Maar niet op deze manier!

Afval
De afvalkosten rijzen de pan uit: 623.000 euro overschrijding in 2019. De afvalstoffenheffing gaat omhoog en er wordt zelfs een greep uit de reserves gedaan. Onlangs is over dit onderwerp een expertmeeting gehouden. Hieruit bleek dat Beverwijk valt onder de gemeenten zonder strategie. PMD-bakken blijken niet nodig: scheiden kan bij HVC. Daarnaast is jarenlang de basis niet aangepakt: minder GFT afval, papier, textiel en glas in de bakken betekent 50% minder restafval. De wethouder zegt: “de discussie gaat nu pas beginnen, de raad kan aangeven hoe het de afvalverzorging naar de toekomst wenst in te richten”. Het is niet chic om de bal nu bij de raad te leggen. Het gaat over veel geld. En ook over gemak voor onze inwoners.

Woningbouw
Ali Bal gaf aan dat Samen Lokaal volmondig ja zegt tegen woningbouw. Er is een groot tekort aan huizen voor jongeren en starters. Nu de grote projecten niet doorgaan en wij prudent met ons geld moeten omgaan kunnen we hier meer op focussen. We moeten verdichten en binnenstedelijk bouwen en dat is lastig. Wij vinden het belangrijk dat dit met betrokkenheid gaat. Daarbij moet ook de onzichtbare wooncrisis worden meegenomen. Participatie is een voorwaarde, zowel met de inwoners als met de raad.

Voor het project Spoorzone moet 1 miljoen euro worden gereserveerd.  Samen Lokaal roept de wethouder op om de provincie te betrekken. Zodat we niet voor verrassingen komen te staan zoals de Omgevingsverordening NH2020. In deze verordening staat de Pijp als industrieterrein van provinciaal belang. Hierdoor kan er niet worden gebouwd in de Pijp. Maar betrek de provincie ook in het kader van subsidies. De provincie wil dat woningen zoveel mogelijk worden gebouwd bij OV-knooppunten, en Spoorzone voldoet hieraan.

In 2015 is besloten dat voor projecten met minder dan 75 woningen geen VVGB (geen nadere goedkeuring) nodig is vanuit de raad. Dit zorgt voor een sneller proces, maar ook voor minder betrokkenheid van de raad. Helemaal als grote projecten zoals in de buurt Kuenenplein worden opgesplitst om aan dat besluit te voldoen. Dit zien we ook terug bij het nieuwe project in de Broekpolder, project Slotakkoord. Er worden daar 74 woningen gerealiseerd. Is het toevallig dat er 74 woningen komen? Er is over project Slotakkoord geen overleg meer geweest met de raad. Dat besluit uit 2015 willen wij ter discussie stellen. Want het feit dat een College de mogelijkheden heeft wil nog niet zeggen dat zij niet met de Raad overlegt.

Kuenenpleinbuurt:
Het College heeft de gemeenteraad voor voldongen feiten willen stellen. “Het gaat gewoon door”, aldus de wethouder. Zonder een enige participatie vanuit de buurt. Het weerwoord van de wethouder op protesten van bewoners: “Alleen mensen die tegen zijn laten zich horen”. Moeten mensen die tegen zijn dan niet gehoord worden? We kunnen niet iedereen tevredenstellen. Maar we kunnen wel een afgewogen besluit nemen. Waarbij de kaders samen met de buurt gesteld zijn.

De rol van de gemeenteraad
Samen Lokaal vraagt zich af of de gemeenteraad haar democratische taken nog wel kan uitvoeren. Hierbij gaat het vooral om kaderstellen en controle. Dat het menselijk contact is weggevallen, maakt dit er niet gemakkelijker op. Het contact tussen raad en college verloopt nu vooral via collegebrieven.

Vlak na haar aantreden wilde dit college zo’n 800.000 euro voor allerlei onderzoeken. Zonder een gesprek met de raad over de kaders en de scope. Nu zijn weer bedragen in de begroting opgenomen, zonder eerst een gesprek met de Raad. Ondertussen zijn werkstukken en notities opgesteld voor veel geld. Stukken die voor een deel bij de Raad niet bekend zijn. Hoe kan de Raad dan haar controlerende en corrigerende taken correct uitvoeren?

Er is heel veel onderzoek is gedaan en die onderzoeken hebben geleid tot het inzicht dat weinig kan. Geen nieuw zwembad en geen nieuw theater. Wij vinden de keuze van het College om ons via de begroting te informeren niet juist!  De Raad had beter en anders geïnformeerd moeten worden.  De wethouder Financiën heeft gezegd: “we dienen voorzichtig met ons geld om te gaan.” Voor Samen Lokaal betekent dit dat we onze gemeente gaan beheersen en de focus leggen op veiligheid, groen en leefbaarheid. Met de onderzoeken is dit natuurlijk niet gebeurd. Die hebben veel geld en ambtelijke capaciteit gekost.

De begroting
2019 sloot af met zo’n 350.000 euro begrotingsoverschot. Zonder dat het college het door had gaf ze een dikke 600.000 euro te veel uit aan afvalkosten. Het College komt op dit moment niet als eenheid over. Eenieder is bezig binnen de eigen portefeuille. De herijking lijkt het eerste moment geweest waarin gezamenlijk is gekeken. En ze zijn zich rot geschrokken. Alles is afgeblazen en men trekt zich terug op de wettelijke taken.

In 2009 maakten we de fout om bij een rentestand van 5% geld te lenen voor projecten waar geen partners voor waren. Nu lijken we nu de fout te maken om de noodzakelijke investeringen in het belang van onze inwoners niet te doen op wellicht de laagste rentestand (0,7%).

MENU