Samen Lokaal is de aanduiding van vereniging SamenBeverwijk. Momenteel is de vereniging een SBBI ofwel een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dit betekent o.a. dat periodieke giften aftrekbaar zijn. Wij werken hard aan het verkrijgen van de zogenoemde ANBI-status. De onderstaande gegevens hebben betrekking op het voornoemde. Binnenkort meer informatie hierover op deze pagina.

Gegevens

Statutair: SamenBeverwijk
Aanduiding: Samen Lokaal

Voorzitter: Ali Bal
Penningmeester: Cor Bart
Secretaris: Ruth huis in ’t Veld & Danielle de Jong
Bestuurslid Media: Aad Bos
Algemeen Bestuurslid: Halil Koçak

Beloning
De bovenstaande 6 bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten. Er zijn geen personen in loondienst werkzaam binnen de vereniging.

De Kiescommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een kandidatenlijst. Deze kandidatenlijst betreft een advies aan het bestuur. Na vaststelling door het bestuur wordt de kandidatenlijst – gemotiveerd gewijzigd of ongewijzigd – ter besluitvorming aangeboden aan de leden (ALV). De Kiescommissie wordt gevormd door:

Commissielid: René van Zutphen
Commissielid: Karel Fiseler
Commissielid: Cor Bart
Adviseur: Cecilia van Weel
Secretaris: Daniëlle de Jong

Jacob van Deventerstraat 111
1941 ET Beverwijk

www.samenlokaalbeverwijk.nl
info@samenlokaalbeverwijk.nl
06-39886686

Contactformulier

KvK-nummer: 69508666
Ingeschreven: 01-09-2017
SBI-code: 94997
RSIN: 857899107
Bank: NL22 INGB 0008 0154 13

Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Beverwijk, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bekijk voor meer informatie de statuten en het beleidsplan 2018-2022.

Vereniging SamenBeverwijk heeft geen winstoogmerk. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen wordt vermogen aangehouden. Jaarlijks wordt gespaard voor een verkiezingsfonds. Uit dit fonds wordt de verkiezingscampagne bekostigd. Voor meer informatie over onze financiën verwijzen wij u graag naar de onderstaande stukken.

Alle financiële stukken worden opgesteld door onze penningmeester (Cor Bart) en gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Lid 1: Herman Peekel
Lid 2: Ramon de Kock

Wij voeren een zogenaamde constante campagne. Dit betekent o.a. dat wij altijd in de wijk actief zijn en in beweging zijn. Hieronder kunt u de bijeenkomsten vinden die wij o.a. hebben georganiseerd:

14-09-2021 Themabijeenkomst
09-09-2021 Themabijeenkomst
07-09-2021 Themabijeenkomst
22-06-2021 ledenbijeenkomst
03-02-2021 ledenbijeenkomst (digitaal)
23-12-2020 flyeractie kerst
06-10-2020 ledenbijeenkomst
18-12-2020 werkbezoek IJmond Werkt!
07-12-2020 brainstormsessie 3×3
23-12-2020 flyeractie kerst
11-12-2019 ledenbijeenkomst
15-10-2018 themabijeenkomst
15-09-2018 World Cleanup Day
31-08-2018 ledenbijeenkomst
maart 2018 campagne activiteiten
februari 2018 campagne activiteiten