Bezoek Loket Tata

Onlangs zijn Ali en Mendes op pad gegaan in Wijk aan Zee. Ze zijn ook even langsgegaan bij het loket van Tata Steel in het dorp. Eerder heeft Samen Lokaal deelgenomen aan de digitale bijeenkomst over de Roadmap van Tata. Over deze bijeenkomst hadden wij nog enkele vragen. De vragen hebben Ali en Mendes overhandigd aan het loket. De vragen én antwoorden kunt u hieronder vinden. Samen Lokaal staat voor een goede balans tussen economie en gezondheid. Daarvoor blijven wij ons op kritische maar verbindende wijze inzetten. Wij zijn blij dat Tata Steel een toegankelijk loket heeft in Wijk aan Zee.

1. Ten opzicht van welk meetmoment verbetert u 85% cq 65%? Is dit de dag van communicatie naar de omgeving? (25 mei 2021)?

De verwachte afname van de stofdepositie in Wijk aan Zee in 2023 is in vergelijking met de huidige situatie (2021). Deze baseline vullen we op dit moment nog aan zodat we een solide basis voor vergelijking hebben. De eerste metingen voor de baseline zijn begin 2021 gedaan, de komende maanden zullen hier nog meetpunten aan worden toegevoegd. De verwachte afname van 85% in geurbelasting is in vergelijking met een basis van een set metingen over de afgelopen 10 jaar.

2. Om bovenstaande te realiseren, zijn hiervoor nog nieuwe omgevingsvergunningen nodig?
Ja

3. Zijn deze al aangevraagd? Indien nee, wanneer worden deze aangevraagd?

Nee deze zijn nog niet aangevraagd. Per project zal de aanvraag plaatsvinden wanneer alle aanvraaginformatie beschikbaar is. Dit moment komt overeen met het afronden van het ontwerp van een betreffende maatregel. Wij houden hierover nauw contact met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

4. Verwacht u vertraging door bezwaren?

Nee, vergunningsaanvragen worden ingediend binnen vergunbare kaders. Dit betekent dat bezwaren wel behandeld zullen worden maar niet tot vertraging zullen leiden.

5. Is deze evt vertraging door bezwaren ingecalculeerd in deze twee jaar tot 25 mei 2023?

Zie het antwoord op vraag 4. Vergunningsaanvragen worden ingediend binnen vergunbare kaders. Dit betekent dat bezwaren wel behandeld zullen worden maar niet tot vertraging zullen leiden. De realisatie van alle projecten valt in 2023, met uitzondering van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie die naar verwachting in 2025 operationeel zal zijn.

6. Hoe lang duurt de werkelijke realisatie van de maatregelen (fysieke bouwtijd door de aannemers)?

De complete voortgang van alle maatregelen kunt u volgen op de overzichtskaart van de Roadmap. Deze hebben we ook in de bijlage toegevoegd. De projecten doorlopen verschillende fases. (We zullen ook nog werken aan de update van een online dashboard waarop we tussen mijlpalen op de korte termijn zullen weergeven.)

7. Wat is het verschil tussen werkelijke overlast en de woorden van Tata:  “Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare resultaten hebben op de vermindering van door omwonenden ervaren overlast….?

Ook na 2023 zullen wij maatregelen blijven nemen om de leefomgeving voor omwonenden te verbeteren. Zo zullen we ook na 2023 onze emissies verder verminderen. Een belangrijke maatregel hierin is de realisatie van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek. In 2025 verwachten wij een reductie in de uitstoot van fijn stof met circa 35%, verminderen we de uitstoot van zware metalen met circa 55% en stikstofoxiden met circa 30%. Met de afname van deze emissies zetten wij stappen voorwaarts om de lokale bijdrage van Tata Steel aan de luchtkwaliteit verder te verminderen en daarmee de luchtkwaliteit in de IJmond verder te verbeteren.

8. Is het voorzienbaar dat de maatregelen bij de Pelletfabriek vertraging oplopen? Zo ja welke vertraging verwacht u dan en hoe lang?

Dit is een groot en complex project uit de Roadmap Plus. Het project bevindt zich momenteel in de studiefase, waarin wij de risico’s bestuderen. Het is onze ambitie om dit project zonder vertraging uit te voeren en wij hebben hier alle vertrouwen in.

Mendes Stengs

is raadslid voor Samen Lokaal. Meer informatie over hem?
MENU