Samen Lokaal Beverwijk (SLB) is de (politieke) aanduiding van Vereniging SamenBeverwijk. De vereniging is een SBBI ofwel een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de vereniging.

Partijgegevens

Statutair: SamenBeverwijk
Politieke Aanduiding: Samen Lokaal Beverwijk
Afkorting: SLB


Voorzitter: Tim van der Peijl

Penningmeester: Oene Kolthof

 


Secretaris: Harry Anderies


Algemeen Bestuurslid: Jean-Paul van Luijn

Beloning
De bovenstaande bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten. Er zijn geen personen in loondienst werkzaam binnen de vereniging.

 

De Kiescommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een kandidatenlijst. Deze kandidatenlijst betreft een advies aan het bestuur. Na vaststelling door het bestuur wordt de kandidatenlijst – gemotiveerd gewijzigd of ongewijzigd – ter besluitvorming aangeboden aan de leden (ALV).

Heemskerkerweg 261
1945 TG Beverwijk

www.samenlokaalbeverwijk.nl
www.samenbeverwijk.nl
secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl

Contactformulier

KvK-nummer: 69508666
Ingeschreven: 01-09-2017
SBI-code: 94997
RSIN: 857899107
Bank: NL22 INGB 0008 0154 13

Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Beverwijk, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bekijk voor meer informatie de statuten en het beleidsplan 2018-2022.

Vereniging SamenBeverwijk heeft geen winstoogmerk. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen wordt vermogen aangehouden. Jaarlijks wordt gespaard voor een verkiezingsfonds. Uit dit fonds wordt de verkiezingscampagne bekostigd. Voor meer informatie over onze financiën verwijzen wij u graag naar de onderstaande stukken.

Alle financiële stukken worden opgesteld door onze penningmeester (Cor Bart) en gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Lid 1: Ruud Magre
Lid 2: Hans Pleging
Reservist: Marije Spoor

Jaarlijks kunnen fracties die actief zijn in de gemeenteraad van Beverwijk aanspraak maken op fractieondersteuning. Hieronder ziet u hoeveel gelden wij hebben verkregen voor het functioneren van de fractie tussen 2018 en heden. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

2018 – 990 euro
2019 – geen geld ontvangen
2020 – geen geld ontvangen
2021 – 1.342 euro

Wij voeren een zogenaamde constante campagne. Dit betekent o.a. dat wij altijd in de wijk actief zijn en in beweging zijn. Hieronder kunt u de bijeenkomsten vinden die wij o.a. hebben georganiseerd:

06-02-2024 ALV & Winterborrel
31-10-2023 ALV
27-09-2022 ledenbijeenkomst
13-04-2022 ledenbijeenkomst
14-09-2021 Themabijeenkomst
09-09-2021 Themabijeenkomst
07-09-2021 Themabijeenkomst
22-06-2021 ledenbijeenkomst
03-02-2021 ledenbijeenkomst (digitaal)
23-12-2020 flyeractie kerst
06-10-2020 ledenbijeenkomst
18-12-2020 werkbezoek IJmond Werkt!
07-12-2020 brainstormsessie 3×3
23-12-2020 flyeractie kerst
11-12-2019 ledenbijeenkomst
15-10-2018 themabijeenkomst
15-09-2018 World Cleanup Day
31-08-2018 ledenbijeenkomst
maart 2018 campagne activiteiten
februari 2018 campagne activiteiten

MENU